خصوصیات مخازن

خصوصیات مخازن شرکت جهان تانک به شرح زیر می باشند:

jahan-tank
jahan-tank
jahan-tank
jahan-tank